3D Bed room Low Poly


(Bùi Thân) #1


(tipforeveryone) #2

Đẹp lắm bạn :slight_smile: rất có triển vọng


(Bùi Thân) #3

Cảm ơn anh. :smiley: :smiley:
Em vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.