Add-on: Magic UV 4.0 - Tăng thêm sức mạnh chỉnh sửa UV map

addons
blender

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Các tính năng:

  • Copy/Paste UV Coordinates
  • Copy/Paste UV Coordinates (by selection sequence)
  • Flip/Rotate UVs
  • Transfer UV
  • Texture Lock
  • Manipulate UV with Bouding Box in UV Editor

Copy/Paste UV Coordinate

Copy/Paste UV Coordinate (by selection sequence)

Manipulate UV with Bouding Box in UV Editor

Move UV from 3D View

Download: https://github.com/nutti/Magic-UV