Bài 10 - Modifiers

array
modifier
boolean
blender

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

##1. Array Modifier

Tạo ra nhiều đối tượng giống với đối tượng ban đầu
Để sử dụng Array Modifier, vào Modifier -> add Modifier -> Array

Thiết lập các thông số

Fit Type: Quy định số lượng object

  • Fixed Count: Số object là một con số cụ thể

  • Fit Length: Số object để lấp đầy khoảng cách được quy định trong Length

  • Fit Curve: Số lượng object để lấp đầy độ dài của curve trong phần Curve

Relative Offset: Dịch chuyển object dựa vào kích thước của object
Các dòng từ trên xuống tương ứng với x, y, z

Constant Offset: Dịch thuyển object theo khoảng cách

Object Offset: Dịch chuyển object dựa trên một object khác

Merge: hàn gắn các object lại với nhau

  • First last: hàn gắn với object đầu tiên
  • Distance: khoảng cách để các object merge lại với nhau

Start Cap, End Cap: object đầu tiên và object cuối cùng, hai object này khác với object sử dụng để array

Lưu ý: Phải Apply Transform trước khi sử dụng Array modifier


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #2

##2. Boolean Modifier

Cộng trừ các object
Để sử dụng Boolean Modifier, vào Modifier -> add Modifier -> Boolean

Object: object sử dụng để cộng/ trừ

Difference: Cắt (Khối hộp bị cắt bởi khối cầu)

Union: Kết hợp (hai object kết hợp với nhau)

Intersect: Lấy phần giao nhau của hai object


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #3

##3. Curve Modifier

Đưa object chạy theo một đường curve
Để sử dụng Curve Modifier, vào Modifier -> add Modifier -> Curve

Object: Đường curve mà object sẽ chạy theo
Deformation Axis: Trục tọa độ sẽ chạy theo


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #4

##4. Lattice Modifier

Dùng đối tượng Lattice để biến đổi, thay đổi hình dạng của object
Tạo Lattice bằng cách Shift + A -> Lattice

Trong Object Data ta có thể thay đổi các thông số cho đối tượng lattice

U, V, W: tương ứng với số cạnh ở các trục X, Y, Zcủa Lattice
Để sử dụng Lattice Modifier cho object nào ta chọn object đó rồi vào Modifier -> add Modifier -> Lattice (ở đây tôi sử dụng cho khối cầu)

Trong Object, chọn Lattice vừa tạo ở bước trên

Đưa Lattice về Edit Mode và thay đổi hình dạng của nó để là biến dạng khối cầu


Làm kẹo với blender
Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #5

##5. Displace Modifier

Biến đổi bề mặt của object dựa trên một file texture đen trắng. Khu vực màu trắng, bề mặt sẽ lồi lên. Khu vực màu đen, bề mặt sẽ lõm xuống. Ứng dụng để làm địa hình hoặc các đối tượng có bề mặt phức tạp
Để sử dụng Displace Modifie cho object nào ta chọn object đó rồi vào Modifier -> add Modifier -> Displace

Click Vào New để tạo một texture mới

Chuyển sang tab Texture

Tại đây bạn có thể sử dụng một file ảnh đen trắng để quy định độ lồi lõm. Tôi chọn Clouds để tạo texture mây

Thay đổi kích thước cho phù hợp

Quay trở lại Modifiers, thay đổi Strength (mức độ tác động) cho phù hợp

Đưa đối tượng về Objetct Mode và xem kết quả


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #6

##6. Edge Split Modifier

Tách vertex tại những góc lớn hơn một giá trị nào đó để làm gấp khúc ở khu vực đó
Để sử dụng Edge Split Modifier cho object nào ta chọn object đó rồi vào Modifier -> add Modifier -> Edge Split

Edge Angle: Giới hạn của góc sẽ bị tách vertex

Khi nào tổng của góc tạo bởi 2 mặt phẳng và Split Angle nhỏ hơn 180 thì nó được cắt. Nếu muốn cắt được các góc lớn thì phải giảm giá trị của Split Angle xuống


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #7

##7. Solidify Modifier

Làm dày đối tượng

Để sử dụng Solidify Modifier cho object nào ta chọn object đó rồi vào Modifier -> add Modifier -> Solidify

Các thông số

Thickness: độ dày
Offset: hướng của độ dày

##Video hướng dẫn lý thuyết bài 10

Đang cập nhật video…

Bản Live do học viên quay: https://www.youtube.com/watch?v=iZk3Y9HnQUo


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #8

##Bài tập 10.1: Model dây xích


Blender cơ bản - Hướng dẫn bằng tiếng Việt
(Nguyễn Mạnh Hà) #9

##Bài tập 10.2: Model hoa súng
Tìm hình ảnh trên internet để model một bông hoa súng