bánh xe chevrolet camaro 2010 - hoàn thành

blender

(Tất Đạt) #1

suốt bao lâut tìm hiểu về array cuối cùng cũng làm được cái mâm xe và hoàn thành bánh xe camaro XD