Blender anatomy sculpt


(Ven Huynh) #1


(Nguyễn Mạnh Hà) #2

cái cổ hơi lạ


(Ven Huynh) #3

chắc tại em làm chưa kỹ…