Blender sculpting


(Ven Huynh) #1


(Lợi) #2

Cho mình hỏi: để scuplt được như thế thì có cần phải học giải phẫu cơ thể k


(Nguyễn Mạnh Hà) #3

Phải học thì mới làm đẹp được. Cứ sculpt nhiều sẽ tự thấy mình phải tìm hiểu thôi