BMax Tools - Blender add-on dành cho người quen dùng 3dmax

blender
3dsmax
addons

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Add-on này sẽ chỉnh sửa lại cách thức làm việc của tác tool trong Blender giống như 3DMax

BMax Tools or how I left 3ds Max