Các lệnh xử lý đa giác (Polygons) trong Edid Mesh

maya

(Nguyễn Mạnh Hà) #1


Được phân chia thành 8 nhóm.

1: Extrude, Bridge, Append to polygons tool

các lệnh nhóm này chuyên về kéo điểm, đường, mặt, đối tượng.

2: Project Curve on mesh, Split mesh with project curve, cut Faces tool, interactive split tool, Insert edge loop tool, offset edge loop tool, add divisions

Thêm đường bằng các phép chiếu mặt, đường, chèn cạnh với các các cạnh gốc.

3: Slide edge tool, Transform component, Flip triangle edge, Spin edge Forward, Spin Edge Backward

Thay đổi di chuyển, xoay điểm, cạnh, mặt, đối tượng.

4: Poke Face, wedge Face, Duplicate Face

Xử lý mặt ( lấy trọng tâm mặt, Quét mặt với trục, tách mặt ( giữ nguyên mặt gốc)).

5: Conect Components, Detach Component :

Nối điểm, Đường và phân giải điểm đường ra khỏi đối tượng gốc.

6: Merge, Merge to center, Collapse, Merge vertex tool, Merge Edge tool

Hàn gắn các điểm, đường.

7: Chamfer Vertex, Bevel

Phân giải điểm và đường.

8: Crease tool, Remove select Creases, Remove all Crease, Crease Slection Sets, Assign Invisible Faces

Thay đổi các thông số của cạnh viền