Categories là gì?

huong-dan-su-dung-cgvn

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Categories dùng để phân chia nhóm bài viết với nhau theo từng chủ đề

##Ta có thể tìm thấy categories ở…

  • Góc trên bên trái, chọn dấu mũi tên sổ xuống

  • Biểu tượng ở góc trên bên phải, gần avatar

Thứ tự của các Categories

Thứ tự sắp xếp của các Categories không cố định. Các Categories hoạt động sôi nổi sẽ được hiển thị lên trên


Welcome to CGVN (Đọc trước khi post)
Thiết lập email thông báo trên CGVN
Đánh dấu câu hỏi đã được trả lời - Solution