Chèn model 3D vào bài viết

huong-dan-su-dung-cgvn

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Bạn có thể chèn model từ sketchfab.com trực tiếp vào bài viết. Không còn gì dễ dàng hơn thế, chỉ cần copy link vào bài biết, model sẽ tự load vào

Ví dụ:


Blender 2.71: Gundam H.I.V