Công cụ chọn trong Blender

blender

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Với bất kỳ phần mềm 3D nào, chọn đối tượng luôn là công cụ quan trong nhất. Biết nhiều phương pháp chọn và áp dụng hiệu quả vào các tình huống cụ thể sẽ giảm đáng kể thời gian hoàn thành tác phẩm của bạn

Object Mode

 1. Chuột phải
  Là cách chọn thông dụng nhất. Shift + Chuột phải để bỏ chọn hoặc chọn thêm đối tượng
 2. (De)select all (A): chọn hoặc bỏ chọn tất cả
 3. Boder select (B): Chọn theo hình chữ nhật
 4. Circle select ©: Chọn theo hình tròn, bằng cách tô lên đối tượng (giống như dùng Brush). Dùng nút cuộn chuột để tăng giảm kích thước hình tròn
 5. Lasso Select (Ctrl + chuột trái): chọn tự do bằng cách khoanh vùng đối tượng cần chọn. Đây là cách mình hay dùng nhất
  Shift + Ctrl + Chuột trái để bỏ chọn
 6. Inverse (Ctrl + I): Đảo ngược vùng chọn
 7. Linked ( Shift + L): Chọn các đối tượng có liên kết với nhau bởi Object Data, Material, Texture, Dupligroup, Particle System, Library

Edit Mode

Chọn Vertex: Ctrl + Tab + V

Chọn Edge: Ctrl + Tab + E

Chọn Face: Ctrl + Tab + F

Ngoài các cách chọn như trong Object Mode, trong Edit Mode còn có thêm các cách chọn sau:

 1. Edge Ring (Alt + Chuột phải): Chọn các cạnh nối tiếp nhau
 2. Edge Loop (Ctrl + Alt + Chuột phải): Chọn các cạnh song song với nhau
 3. Linked (Ctrl + L): Chọn các đỉnh, cạnh hoặc mặt phẳng liên kết với nhau
  Nếu đang chọn Face, các Face được chọn có thể được ngăn cách bởi Seam
 4. Less (Ctrl + Dấu trừ): thu nhỏ vùng chọn vào giữa
 5. More (Ctrl + Dấu cộng): Mở rộng vùng chọn

Các bạn biết thêm cách nào hay thì chia sẻ nhé