Cut-out Animation Tools - Công cụ làm animation 2D - xuất file json

addons
blender
animation

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Đây là ad-on cho Blender, cung cấp thêm các công cụ làm animation 2D có thể xuất ra file json để làm game 2D. Tính năng giống như Spine. Xem thêm video dưới đây để biết thêm về cách thức hoạt động

Download hoàn toàn free: https://github.com/ndee85/coa_tools

Xem thêm hướng dẫn sử dụng Blender


Các công cụ làm amination 2D mã nguồn mở
(Nguyễn Mạnh Hà) #2

#Các tính năng trong bộ công cụ này
##Photoshop sprite exporter

Xuất các layer trong Photoshop thành nhưng file riêng lẻ để nhập vào Blender. Chúng được liên kết trong Json để khi nhập vào Blender, bạn ko phải xếp lại các hình ảnh này

 • export layers as sprites
 • export folder with multiple layers as spritesheets
 • generate json data with all layer positions and spritesheet informations
  ##Cutout Animation Tools Blender

Đây là các tính năng quan trọng nhất, bao gồm:

 • sprite importer (import single sprites or multiple, or use json data as import information)
 • animated spritesheet support for meshes
 • armature editing - superfast bone creation tool. Just draw bones and click append sprites to bones
 • mesh editing - draw vertex countours and fill them quickly with tesselated mesh. filling also unwraps and maps texture data
 • weight editing - fast weight editing for tesselated meshes
 • fast ik and stretch to constraint generation
 • enhanced animation handling for sprite_objects
 • Spriteobject outliner -> displays all containing sprites, armatures with bones for better and quick access to single sprites
 • ortho cam operator -> generates an orthogonal camera which can be used to render animations. Camera resolution fits perfectly the pixel space of sprites
 • json export - > Exports all sprite_object data to a json file. Supported features are: Bone and Sprite hierarchy export. Baked animation export
  ##Godot Cutout Animation Importer

Xuất và nhập khẩu tất cả dữ liệu vào godot

 • Json importer
 • sprites, bones and animations get imported
 • clever reimport functionality. Offers the possibility to merge local changes that were made in godot to the newly imported scene. This enables a very flexible workflow. Work in blender, then export. Import in godot. Make additions like adding new nodes, adding custom animations. After reimport all local changes will be preserved if merging is enabled.

(Nguyễn Mạnh Hà) #3

#Cài đặt
##Download
Download COA Tools v1.0 beta
##Photoshop Exporter:

Copy file BlenderExporter.jsx vào thư mục
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Presets\Scripts

Khởi động lại Photoshop rồi vào File -> Scripts -> BlenderExporter.jsx

##Blender Addon:

Vào File -> User Preferences -> Add-ons click vào “Install from file…” tìm đến file coa_tools_v1.0_beta
Nhớ click vào “Save User Settings” để ad-on từ động chạy khi chạy Blender

##Godot Importer:

Tạo thư mục addon trong dự án game của bạn, copy file coa_importer.zip vào đó. Vào Project Settings -> Plugins -> Cutout Animation Importer và kịch hoạt Plugin


(Nguyễn Mạnh Hà) #4

#Video hướng dẫn
Hãy tham khảo một số video hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài dưới đây để biết cách thức hoạt động
Mình sẽ làm video tiếng Việt. Hãy tham gia diễn đàn CGVN và theo dõi bài này để nhận được thông báo khi có Tut tiếng Việt nhé

Cutout Animation Devlog 01

Cutout Animation Devlog 02


(Nguyễn Mạnh Hà) #5

Test thử trong giờ nghỉ