Lamborghini gallardo

blender

(Clouds) #21

Anh Hà làm bánh xe hight-poly luôn ah, quá dữ \\ :grin://


(Nguyễn Mạnh Hà) #22

Dự định là sẽ bake normal nếu không đủ thời gian render