Laptop và danbo


(Ven Huynh) #1

cái này mình làm lâu rồi…up cho mọi người xem cho vui…hy vọng các bạn thích…
dựng hình bằng blender,render với cycle


(Nguyễn Duy Dũng) #2

tất cả đều là 3D hả bạn?


(Ven Huynh) #3

umh…tất cả đều là 3d


(Nguyễn Xuân Tùng) #4

tuyệt vời…mọi thứ đều rất thật… :smiley:


(Ven Huynh) #5

hi…cảm ơn bạn