Live Reloading & Relocating Of Libraries - Cập nhật thư viện cho Blender

blender

(Nguyễn Mạnh Hà) #1

Đây là tính năng tôi mong muốn từ lâu, và hiện nay nó đang được xây dựng. Tôi lấy một ví dụ như thế này:
có một nhóm đang làm một project lớn, mỗi thành viên làm một object trong đó, trưởng nhóm là người tổng hợp các object của các thành viên vào một scene lớn bằng cách link các object từ các file của các thành viên. Trước đây mỗi khi các thành viên cập nhật cho object của họ thì trưởng nhóm phải tắt đi rồi mở lại, các object mới được cập nhật. Tính năng này sẽ cho phép cập nhật ngay mà không cần mở lại file

Xem thêm tại: http://code.blender.org/2015/11/test-build-live-reloading-relocating-of-libraries/