Mình mới tham gia diễn đàn. có tí tác phẩm nghiệp dư làm quà ra mắt


(nguyen anh tuan) #1


(Nguyễn Mạnh Hà) #2

Lên texture luôn cho nóng


(nguyen anh tuan) #3

hu hu mới học tậm ổn phần modeling. còn texture mấy cái node niếc nhìn khiếp quá ngại chưa động