Nixus car model


(Nguyễn Nông Ngọc Khánh) #1

Bài training cuối cùng trong năm của em, hi vọng năm mới sẽ làm được nhiều hơn nữa.
Chuẩn bị đón giao thừa thôi :smile:


(Nguyễn Nông Ngọc Khánh) #2

Một phiên bản khác

<img src="/uploads/default/original/2X/0/004490d1e63872d411d20d53b8329f1149ed9015.jpg" width=“690” height=“388”