Phô tô "Lót giầy"


(Huy) #1

Có cái ảnh mới làm song, thấy bên kia khen “nice” không biết có thật lòng không. Mang lên đây khoe xin ý kiến mọi người.


(Nguyễn Nông Ngọc Khánh) #2

e thấy có trùng giày :grinning:


(Huy) #3

:onion_022: :onion_022: