Project Wukong (90%)


(Tigi En Art) #1

Rảnh ngồi update dự án này (90%)
Cuối năm post nốt cùng 10 dự án cá nhân khác.

topic trước : (Wip) Project Wukong

Wip
Maya/Zbrush/Mari/Vray…
Test : Arnold/Mentalray
Dynamics (soon) : Maya dynamic + Yeti.
Ani+Rig : Maya
Comp : Nuke/AE/Lr/Pts