Render :The Plane

render
maya

(Tigi En Art) #1

Bài tập render hồi học ở trường, render thẳng ra jpg nên không thêm BG vào phía sau.
Blender, Maya, Mental Ray.