Tỉ lệ đầu người theo mọi lứa tuổi


(Bong) #1

  1. Tỉ lệ đầu trẻ em


  2. Tỉ lệ đầu thiếu niên


  3. Tỉ lệ đầu thanh niên


  4. Tỉ lệ đầu trung niên


  5. Tỉ lệ đầu người già


Nguồn: www.anatomynext.com