Tác phẩm đầu tay: The Elevation

luxrender
gimp
blender

(Animation Apprentice) #1

Đây là một sản phẩm đánh dấu sự theo đuổi 3D như một sở thích của mình sẽ thật sự nghiêm túc hơn trong năm 2015 và về sau.

mình có sử dụng ground texture:
http://texturez.com/textures/concrete/4203
Copyright © 2007–2014 texturez.com – All rights reserved.

    The images on TextureZ.com are free for commercial and non-commercial use
    for everyone but you may not host, redistribute or sell any of the images found on this site.

1920x1080 Image: (file nặng hơn giới hạn upload của cgvn)

The Elevation
Phần mềm sử dụng:
Blender 2.69 (x64)
LuxRender 1.31 OpenCL (x64)
GIMP 2.8.14