Umbreon Pokemon


(Nguyễn Nông Ngọc Khánh) #1

Umreon Pokemon
Blender + Photoshop
Tác phẩm làm lại từ một model mình đã từng làm tặng một người bạn trước đây