[W.I.P] M1911A1 (Unity & Blender)

unity
blender

(Tất Đạt) #1

Đang tập làm game FPS trên unity, model được hoàn thiện từ blender

Đây là khẩu súng đầu tiên trong game - M1911A1