William Internation Group Intro

after-effect
blender

(Meow) #1

Storyboard của khách đưa :3 còn lại mình làm tất với AE và Blender để dựng 1 số hình 3d


(Animator) #2

Hay thật há mõm :open_mouth:


(Nguyễn Tuấn Lộc) #3

đáng để học hỏi ^^! hay lắm anh