WIP character for games (NPC). Blender 3D


(Nguyễn Lương Thọ) #1


(Nguyễn Mạnh Hà) #2

Cái mặt gian ác. Để kích thước texture to hơn đi, nhìn giống game quá :smile:


(Nguyễn Lương Thọ) #3

thì kiểu nhân vật game mà anh! :smiley: Kích thước texture 2000x2000.


(Nguyễn Mạnh Hà) #4

Vì thấy con số 2000 x 2000 nên a sẽ viết bài này dành riêng cho e. Chỉ dành để nói về kích thước file textures
http://cgvn.net/t/kich-th-c-textures-trong-3d/1708


(Nguyễn Lương Thọ) #5

Ơ, vậy có bài chưa anh?


(Nguyễn Mạnh Hà) #6

có rồi e Kích thước textures trong 3D


(Nguyễn Lương Thọ) #7

Thanks anh, mấy bữa nay lo cho bên xin việc nên lơ là diễn đàn quá! :smile: